How to say you're vegan in Punjabi

ਮੈਨੂੰ vegan am

ਪੌਦਾ ਭੋਜਨ ਸਿਰਫ ਕਰੋ ਜੀ!

ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟ

ਕੋਈ ਵੀ ਥਣਧਾਰੀ, ਪੰਛੀ, ਮੱਛੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਕੀੜੇ, ਸਾਸ, ਬਰੋਥ

ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਡੇ

ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਕ, albumen, ਗੋਰਿਆ

ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਅਰੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਧ, ਕਰੀਮ, ਪਨੀਰ, ਦਹ, ਵੇ, ਕੈਸੀਨ, ਲੈਕਟੋਜ਼

ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਉਤਪਾਦ

ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਜੈਲੇਟਿਨ, ਸੂਰ, ਤੇਲ, ਖੂਨ, ਹੱਡੀ, ਚਰਬੀ

Leave a suggestion or tip

Send us suggestions to the translation or tips for visiting locations that use this language. Your email address will not be published.