How to say you're vegan in Lao

ຂ້າພະເຈົ້າຜັກ

ອາຫານທີ່ພືດເທົ່ານັ້ນກະລຸນາ!

ຊີ້ນທີ່ບໍ່ມີ

ບໍ່ມີ mammal, ນົກຊະນິດ, ປາ, ອາຫານທະເລ, ແມງໄມ້, ນ້ໍາ broth

ໄຂ່ທີ່ບໍ່ມີ

ບໍ່ມີ yolk, ໄຂ່ຂາວມີສີຂາວ

ນົມທີ່ບໍ່ມີ

ບໍ່ມີ້ໍານົມ, ສີຄີມ, ຊີດ, ນົມສົ້ມ, ນົມ casein, lactose

ຜະລິດຕະພັນສັດທີ່ບໍ່ມີ

ບໍ່ມີ້ໍາເຜີ້ງ, gelatin, ນໍ້າມັນ, ນ້ໍາ, ເລືອດ, ກະດູກໄຂມັນ

Leave a suggestion or tip

Send us suggestions to the translation or tips for visiting locations that use this language. Your email address will not be published.