How to say you're vegan in Lao

ຂ້ອຍກິນເຈ

ຂ້ອຍກິນອາຫານຈາກພືດເທົ່ານັ້ນ!

ບໍ່ກິນສັດທຸກຊະນິດ

ບໍ່ກິນ ສັດບົກ ສັດປີກ ສັດນຳ ແມງໄມ້ ນຳ ຕົ້ມກະດູກ ນຳ ປາ ນຳ ມັນຫອຍ

ບໍ່ກິນໄຂ່

ບໍ່ກິນ ໄຂ່ຂາວ ໄຂ່ແດງ

ບໍ່ກິນຜະລິດຕະພັນນົມທຸກຊະນິດ

ບໍ່ກິນ ນົມ ເນີຍ ເບີ ຄີມ ໂຍເກີດ ເຄຊີນ ແລັກໂຕສ

ບໍ່ກິນຜະລິດຕະພັນສັດທຸກຊະນິດ

ບໍ່ກິນ ນຳ ເຜີ້ງ ຂະນໍ ເຈລາຕິນ ເລືອດ ກະດູກ ໄຂມັນສັດ

Leave a suggestion or tip

Send us suggestions to the translation or tips for visiting locations that use this language. Your email address will not be published.